नेपाल सरकार

वन तथा वातवरण मन्त्रालय

वनस्पति विभाग

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र

नेपालगन्ज ,बाँके

सम्पर्क

नेपाल सरकार

वन तथा वातवरण मन्त्रालय

वनस्पति विभाग

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
नेपालगन्ज ,बाँके
टेलिफोन: 081523523
टोल फ्री न.:
ईमेल: dpro.banke@gmail.com
वेबसाईट: https://prcbanke.gov.np/

>
© 2020 Copyright : वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्ज ,बाँके
Last Updated: 2021/12/23
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.